نقشه یادگیری

  • معرفی رشته های دیزاین محور ✔
  • ارائه نقشه یادگیری جهت توسعه مهارت های تخصصی ✔
  • بررسی مـهارت های مـورد نیاز و فرآینـد طراحـی محصـول در آن رشـته✔