طرح ابتکاری مربوط به لباس Project Jacquard در Google (که تاکنون بیشتر با نام ژاکت هوشمند (Smart Jacket) شناخته شده

مطالعه بیشتر