هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب دورکاری و طراحی | Remote Work for Design Teams

35,000 تومان

3,500 تومانبازپرداخت نقدی

کتاب الکترونیکی PDF

نویسندگان: بن گلدمن، ابی سینوت، گرگ استوی

تعداد صفحات: 49

زبان: ترجمه شده به فارسی

[um_loggedout] نکته: مبلغ درج شده این محصول در کیف پول شما موجود است که بعد از عضویت در سایت در پروفایل شما قابل دسترسی خواهد بود [/um_loggedout]

شناسه محصول: eBook#4 دسته:
به‌روزرسانی:9 آذر 1401

توضیحات

مقدمه مترجمین

 

در دنیایـی زندگـی می کنیـم کـه پیوسـته در حـال تغییـر اسـت و هـر روز بـا مسـائلی روبـه رو میشـویم کـه ناگزیریـم بـرای رسـیدن بـه نتیجـه ی دلخـواه، راه حـل مناسـبی بـرای آن بیابیـم. از اواخرسـال ۱۳۹۸ (اوایــل ســال )۲۰۲۰ویروســی بــه نــام کوییــد ۱۹کل جهــان را در بــر گرفــت، همه چیــز دگرگــون شــد و زمانـی فراگیـر شـد کـه فکـرش را هـم نمی کردیـم. اگـر بخواهیـم تاثیـرات ایـن ویـروس را بـر کسـب و کارهــا مــرور کنیــم بــه تعطیلــی بســیاری از شــرکتها در سراســر دنیــا می رســیم کــه در ایــن بیــن، شــرکت هایی نیــز تصمیــم گرفتنــد بــا افــراد بــه صــورت دورکاری کار کننــد کــه بــا توجــه بــه موضــوع حفـظ ارتبـاط اجتماعـی، یـک چالـش مهـم بـرای افـراد و شـرکتها بوجـود آمـد کـه مزایـای زیـادی را بـرای کارفرمایـان و کارکنـان دربرگرفـت کـه و باعـث شـد بـه ایـن نتیجـه برسـند کـه در شـرایط دورکاری تنهــا کســانی میتواننــد رشــد کننــد کــه منعطــف باشــند و بــا ذهنهایــی کنجــکاو بــا شــرکت در رویدادهـای مجـازی بـا اشـتیاق بیشـتری بـرای توسـعۀ فـردی و تیمـی تـلاش کننـد.

مــا در زمــان فراگیــری ایــن ویــروس افتخــار داشــتیم کــه بتوانیــم بــا تیــم UXBookآشــنا شــویم و همـکاری مـا بـا ایـن تیـم بـرای ترجمـه کتـاب صـورت پذیرفـت. بـا توجـه بـه شـرایط دورکاری ایجـاد شــده بــرای اکثــر افــراد شــاغل، ایــن فرصــت را مناســب دیدیــم کــه کتابــی در حــوزه دورکاری ترجمــه کنیــم. حمایتهــای ســامان وحــدت، بنیانگــذار مجموعــه UXBookبــه مــا انگیــزه داد تــا بتوانیــم دو فصــل از کتــاب Remote Work for Design Teamsاز تیــم InVisionرا ترجمــه کنیــم و در اختیــار شـما عزیـزان قـرار دهیـم.
امیـد داریـم کـه بـا مطالعـه ایـن کتـاب بهتریـن عملکـرد را در انجـام وظایـف خـود چـه بـه صـورت فــردی و چــه در تیم هــا داشــته باشــید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب دورکاری و طراحی | Remote Work for Design Teams”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

عمومی

کتاب الکترونیکی ” طراحی محصول مفید”

14,000 تومانبازپرداخت نقدی 140,000 تومان
عمومیuser experience یا طراحی تجربه کاربری

مجموعه کتاب طراحی تجربه کاربری | UX

8,500 تومانبازپرداخت نقدی 85,000 تومان